Na to špatné se zapomene (Životní příběh Jarmily Dvořákové)

„Na to špatné se zapomene…“ To jsou slova, která vždy provázela mé putování rodinnou historií. Na první pohled z nich vyplývá milá skutečnosti, že díky vzpomínkovému optimismu mohou dnes lidé žijící za války či komunismu na konci své životní pouti vzpomínat na svůj život jen v dobrém. Toto vyprávění dokumentuje život Jarmily Dvořákové s důrazem na život v padesátých letech na české vsi. A na konci nám možná vyvstane na mysli i druhá stránka, ze které lze na úvodní větu nazírat…

Jarmila Dvořáková se narodila jako prvorozená dcera statkáře Břetislava Roubínka 13. 5. 1938 v kuchyni statku čp 15 v malé východočeské obci Sedlec. Její otec Břetislav Roubínek (narozen 1905 na Sedleci) byl dědicem rodové usedlosti. Dostalo se mu rozsáhlého vzdělání: po studiu na reálném gymnáziu ve Vysoké Mýtě nastoupil na střední zemědělskou školu v Chrudimi a své vzdělání zakončil na obchodní škole v Liberci, kde se 2 roky věnoval němčině. V roce 1937 se oženil s Evou Rozlivkovou (narozena 1917 v Hrušové), která byla dcerou starosty obce Sedlec (její otec Stanislav Rozlivka 1890 – 1940 byl také italským legionářem) a byla vychovávaná především pro budoucí studia. Její dědeček (Jan Kopecký 1862 – 1947) šetřil velké peníze, aby po studiu gymnázia ve Vysokém Mýtě mohla odjet studovat do Francie. Po svatbě však již studovat neodjela. Rodinné povinnosti si vyžádaly své a zůstala po zbytek života na Sedleci, na statku svého manžela, a starala se o domácnost.

Rodiny Rozlivkova ani Roubínkova příliš nesouhlasili se zdánlivě neslučitelným sňatkem rodičů Jarmily. Maminka Eva nebyla vychovávána pro práci v hospodářství, ale pro Břetislava se ukázala být především dobrou a inteligentní životní partnerkou, více než hospodyní.

Rodiče Břetislava, Jan Roubínek (1868 – 1965) a Anna Roubínková, přenechali synovi po svatbě celý statek a přestěhovali se do nedalekého Vysokého Mýta. Břetislav, Eva, Jarmila a později druhá dcera Eva žili na statku od roku 1937 do roku 1950. A až do roku 1948 to byla léta plná rozkvětu. 2. světová válka se malé východočeské obce příliš nedotýkala. Rodina si díky polnostem, lesu a dobytku vedla dobře. Největší rozkvět nastal po roce 1945, kdy byla na usedlosti vybudována první kanalizace, byla vyměněna některá okna, tatínek Břetislav pořídil nový traktor a mlátičku.

Jarmila Dvořáková v té době navštěvovala školu na Sedleci, která byla budována jako malotřídka. 5 ročníků najednou učil jeden učitel v jedné třídě, kde bylo až 70 dětí. Výuka ale probíhala z velké části v přírodě. Chodilo se do lesa na přírodopis i výtvarnou výchovu. (Doložitelné z „Pamětní knihy jednotřídní školy v Sedleci“ z roku 1873)

Přestože válka nebyla pro vesnici příliš krutá, bylo osvobození radostné. Vesnice vítala sovětské vojáky, kteří přijeli z Polska. Sedleckou usedlost čp 15 si vojáci vybrali jako hlavní štáb a nějakou sobu odtud korigovala osvobozování okolí. Roubínkovi vojákům uvolnili sváteční pokoj a návdavkem jim byla nabízena polská kořist, kterou odmítli. Jedním z vojáků byl Ivan Gubčenko z Ukrajiny, který se s rodinou blíže spřátelil. Jarmila Dvořáková vypráví, jak rodinu nabádal, aby vše prodala a odjela na západ. Přijdou-li Sověti znovu, už ne jako osvoboditelé.

V roce 1946 dostal Břetislav Roubínek v rámci akce, která pomáhala vystěhovaným Němcům z pohraničí, nabídku přijmout tyto Němce mezi své pomocníky do hospodářství. Vypravil se do sběrného tábora do Králík, kde byli Němci soustředěni a zde poznal rodinu Sieglovu, respektive matku se 6 dětmi (jejich otec ještě putoval z fronty). Rozhodl se jim pomoci a vzal je k sobě na statek. Nejstarší dceři Erice Sieglové bylo v době přesunu 18 let a vzpomínala na poměrně kruté zacházení při odsunu. Sieglovi zůstali na Sedleci asi rok a čtvrt. Roubínkovi je ubytovali ve vejměnku, který byl připraven pro rodiče Evy Roubínkové. Každé z dětí mělo v hospodářství alespoň malou funkci. Například tehdy devítiletý Adolf měl na starost přikládání polínek do kamen. Jarmila Dvořáková vzpomíná na hry s dětmi z této rodiny i na jejich upřímnou snahu zavděčit se za pomoc. Přestože rodinu Roubínkovu a Sieglovu nespojuje nic jiného než tato krátká životní etapa, přátelství vydrželo dodnes. Adolfo Siegel, poslední žijící člen rodiny Sieglovi, bydlí ve vesničce Dobel ve Schwarzdu.

Klíčovým zlomen byl nejen pro rodinu, ale celou obec rok 1948. Tohoto roku byla usedlost prohlášena společně s dalšími dvěma statky z vedlejších vesnic (Domoradice a Vraclav) za Státní statek a rodina musela celé vrchní patro přenechat správci Šafáři. Od té doby neměli nic, mimo osobních věcí. Vše ostatní bylo zestátněno. Dva roky předtím nikdo nevěřil vojáku Gubčenkovi, že by se jeho slova mohla naplnit.

Z tehdejší perspektivy nebrala rodina Roubínkova tento zvrat nijak fatálně. Částečně chápali tyto kroky jako pomoc státu po válce, částečně doufali, že se jedná pouze o krátkodobou záležitost. Dosavadní pomocníci v hospodářství ale začali ze statku odcházet (kočí, pomocníci na pole, pomocníci v kuchyni…). Od 50. let postupně vystěhovali z obce Sedlec 7 rodin do pohraničí, nejčastěji k České Lípě a usedlosti zůstaly neudržované.

Převrat však nezachvátil pouze dění v jednotlivých rodinách, ale na celé vsi. Dosavadní bohatý společenský, kulturní, sportovní a pospolitý život na vsi sahající do doby před 1. sv. válkou skončil. Byl zrušen Sokol, Dorost mládeže, činnost ukončil ochotnický spolek, Sedlecká kapela, Místní skupina republikánského dorostu. Nutno dodat, že natolik výrazný pospolitý život se ve vsi nepodařilo již nikdy obnovit a není zcela obnoven do dnešních dnů. Vykořenění mnoha lidí a nechuť se byť jen částečně otevřít komunitnímu životu je prokazatelně následkem zásahu především v 50. letech.

Rodina, kde vyrůstala i malá Jarmila zůstala na rodném statku až do roku 1950. Otec Břetislav měl možnost krátkou dobu jezdit s traktorem na vlastních polích, maminka Eva mohla krmit krávy ve chlévě. V krátké době byli však oba odvolání z důvodu obavy ze sabotáže. Nátlak na rodinu byl veliký. Navíc se stále zhoršovala finanční situace rodiny. Pro vyrůstající dcery bylo potřeba vyšších příjmů a Břetislav byl záhy ze svého statku jako zaměstnanec státních statků propuštěn. Nastoupil jako pomocný dělník do vysokomýtské továrny Karosa. I při vysokém vzdělání zde až do důchodu pracoval na poslední pozici pomocného dělníka s odůvodněním, že jako řádně nevyučený nemůže dostat vyšší funkci ani plat. Maminka Eva vystřídala několik zaměstnání, z nichž ani v jednom nebyla ponechána déle než týden. Po založení JZD na Sedleci pracovala krátkou dobu na poli a nakonec po zbytek života v kravínu.

Na Vánoce v roce 1950 byl rodině dodán příkaz k vystěhování. Do týdne měla být rodina odsunuta do pohraničí. V té době byl starostou Sedlece pan Tesař, bývalý spolužák a přítel Břetislava Roubínka z měšťanské školy. Na jeho přímluvu nebyla rodina poslána na sever, ale mohla se přestěhovat na menší statek čp 5, k rodičům maminky Evy, která byla v této době těžce nemocná.

Rodiče se snažili dcerám Jarmile a Evě odchod ze statku zpříjemnit, ale nebylo ani třeba. Sestry se radovaly, že budou bydlet u milované babičky. Nátlak na rodinu nebyl vyvíjen pouze vystěhováním, nemožností najít přijatelnou práci. Například při měnové reformě nebylo rodině měněno 1:5 jako ostatním, ale 1:50 jakožto bohatým statkářům. Ještě v roce 1951 chodili na novou adresu Roubínkovým účty za elektřinu z domu, kde již dávno nežili. V té době byla již rodina v těžké finanční situaci. Přesto se rodina snažila vést plnohodnotný a šťastný život. Napomáhal tomu především neskutečný životní optimismus tatínka Břetislava.

Jestliže do této doby Jarmila Dvořáková nepociťovala díky svému dětskému vidění situaci jako příliš vážnou, vše se změnilo po v roce 1953, kdy dokončila měšťanskou školu ve Vysokém Mýtě a hlásila se na střední školu chemickou. Na žádnou školu přijata být nemohla. Odůvodnění bylo vždy stejné: dcera kulaka. Zároveň bylo vždy doporučeno, aby se nadále vzdělávala v řádném dělnickém prostředí. Tedy nejlépe na učilišti. Jarmila nakonec nastoupila na učiliště v Chocni, kde se vyučila zámečnicí a soustružnicí. Ačkoliv jí bylo ihned po dostudování nabídnuto na učilišti zaměstnání – měla pracovat jako pedagog, nebyla výborem doporučena.

Po studiu nastoupila jako dělnice do strojírny, ale v roce 1959 již potkává svého budoucího manžela Lubora Dvořáka a odchází do Prahy. Zde po ní nebyl vyžadován žádný posudek ani doklad dělnického původu a Jarmila zde nastoupila jako konstruktérka do firmy Vuste a později Argon.

V Praze dostala až do svého důchodu. Zde prožívala šťastný život s manželem a dvěma syny. Na Sedlec se nevracela příliš často. Necítila se tam dobře a své syny k prarodičům posílala spíše méně, aby nestěžovala jejich finanční situaci. Na rodný statek čp 15 se vrátila po 40 letech. Odcházela jako dvanáctiletá holčička a vrátila se jako dospělá žena. Na statek se vydali po roce 1989 společně se sestrou Evou a tatínkem Břetislavem. Maminka Eva místo ani vidět nechtěla, přestože se nacházelo jen necelý kilometr od čp 5.

Místo bylo v zuboženém stavu. Bez oken, dveří, podlah. Uvnitř spousta odpadu, zničené nebo rozkradené stroje, stodola s propadnutou střechou, zarostlá zahrada…statek byl navrácen. Kompletní restituce proběhla ještě v roce 1989 a mladší syn Jamily, Daniel s rodinou, zahájil rozsáhlou rekonstrukci, která průběžně probíhá dodnes.

Na konci vyprávění ještě Jarmila znovu vzpomíná na milované rodiče a jejich těžký život. S pohnutím se odmlčí a říká „na to špatné se zapomene…“ Myslím, že jsou dějinné události a příběhy, na které by se nemělo nikdy zapomenout, přestože jsou špatné a my na naše životy budeme vzpomínat jako na šťastné. Jsou příběhy, které ač mají dosah do dnešních dnů, bývají bagatelizovány a zkreslovány. Nezapomínejme na to špatné!

Galerie
Návrat na rodný statek po 40 letech se sestrou
Návrat na rodný statek po 40 letech se sestrou
Celá rodina Roubínkova v 70. letech
Celá rodina Roubínkova v 70. letech

Jarmila s rodinou v Praze v 70. letech
Jarmila s rodinou v Praze v 70. letech
svatební Jarmila a Lubor Dvořák březen 1959
svatební Jarmila a Lubor Dvořák březen 1959

Eva Roubínková roz. Rozlivková s dědečkem 1929
Eva Roubínková roz. Rozlivková s dědečkem 1929
Jarmila se sestrou Evou
Jarmila se sestrou Evou

Břetislav Roubínek v Karose v 50. letech
Břetislav Roubínek v Karose v 50. letech
Jarmila a Eva s tatínkem Břetislavem Roubínkem
Jarmila a Eva s tatínkem Břetislavem Roubínkem

Jarmila a Eva s babičkou Annou Rozlivkovou
Jarmila a Eva s babičkou Annou Rozlivkovou
Jarmila se sestrou Evou 1943
Jarmila se sestrou Evou 1943

Eva Roubínková na konci války
Eva Roubínková na konci války
Břetislav Roubínek na poli po roce 1946
Břetislav Roubínek na poli po roce 1946

Jarmila 1941
Jarmila 1941
Jarmila 1940
Jarmila 1940

Svatební fotografie Evy a Břetislava 1937
Svatební fotografie Evy a Břetislava 1937
Břetislav Roubínek s rodinou na rodném statku čp 15
Břetislav Roubínek s rodinou na rodném statku čp 15

Obec Sedlec v roce 1907 - Slavnosti dobrovolných hasičů
Obec Sedlec v roce 1907 - Slavnosti dobrovolných hasičů
Obec Sedlec, statek č.p. 15

Obec Sedlec se nachází ve východních Čechách 5 kilometrů od Vysokého Mýta. První historická zmínka o obci sahá do roku 1325 (ANDRLE, Augustin, Dr., Města a obce Vysokomýtska. Vysoké Mýto : Vydavatelství AAA Atlantik Augustin Andrle Vysoké Mýto, 2007. 671. ISNB 80-902996-2-8.). Roku 1410 je zapsána v Deskách dvorských jako „Villa Sedlce“. Sedlec se stala roku 1547 součástí panství Košumberk, v jehož správě zůstala do roku 1656. V tomto roce přešlo panství díky sňatku do rodu Hysrle z Chodů (tamtéž). Dodnes se jedná o jednu z nejvýznamnějších dokladů lidové architektury co do počtu patrových opukových usedlostí. Vesnice je taktéž unikátní původním situováním domů. Od konce 19. století disponovala vesnice školou pro 50 – 70 dětí, kapelou (20 hráčů), Sokolským spolkem, Sborem dobrovolných hasičů, Ochotnickým spolkem i Dorostem mládeže.

Statek po rekonstrukci v roce 1995
Statek po rekonstrukci v roce 1995
Dvůr statku v roce 1989
Dvůr statku v roce 1989

Statek v roce 1989
Statek v roce 1989
Dvůr statku č.p. 15
Dvůr statku č.p. 15

Průvod přes statkem č.p. 15 ve 20. letech
Průvod přes statkem č.p. 15 ve 20. letech
Slavnosti na Sedleci 1907
Slavnosti na Sedleci 1907
Příběh místa

Vlastnictví statku č.p. 15 lze včetně fotodokumentace doložit od roku 1842, kdy statek vlastnil Václav Roubínek narozen v Srbcích. Další dokumenty sahají do roku 1750. Statek se nadále dědil z otce na syna. Usedlost je situována ve středu obce s uzavřeným dvorem, stodolou a zahradou. Největší rozkvět statku probíhal po roce 1945, kdy byly zavedeny odpady, nakoupeny stoje, rozšířeny polnosti. V roce 1948 byl statek označen za součást státních statků a od roku 1951 na něm rodina Roubníkova nesměla působit. Jarmile Dvořákové roz. Roubínkové bylo v této době 13. let. V 60. letech bylo na usedlosti zřízeno JZD a celý objekt byl postupně devastován. Správci statku se několikrát střídali. Statek byl Jarmile Dvořákové a její sestře navrácen v roce 1989. Syn Jarmily, Daniel s rodinou, dokončil v roce 1995 rekonstrukci. Průběžná rekonstrukce probíhá dodnes.