Právní ustanovení

 1. Ručení
  Organizátor soutěže (Post Bellum a Pant) nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo neúplnost údajů poskytnutých účastníkem/účastnicí. Účastník soutěže nese odpovědnost za své zapůjčky od vypravěčů, institucí a jiných třetích subjektů, tato odpovědnost není přenositelná na organizátora soutěže. Účastník soutěže odevzdává svůj příspěvek v kopii a organizátor si může kdykoli vyžádat obnovu příspěvku. Za ztrátu příspěvku, jeho části nebo celku, nenese organizátor odpovědnost. Zaslané materiály poštou organizátoři účastníkům nevracejí, protože účastník má u sebe kopie a originály (kromě originálního písemného „souhlasu pamětníka“, který poštovním zasláním na výše uvedenou adresu přechází do vlastnictví organizátorů).
 2. Ochrana osobních údajů
  Účastníci soutěže souhlasí s tím, aby údaje, které uvedli za účelem realizace soutěže, organizátor soutěže (Post Bellum a Pant) uložil, zpracoval a zprostředkoval, pokud je to pro realizaci soutěže nutné a účelné. Údaje mohou být využity pro rozesílku informací týkajících se soutěže nebo jiných aktivit organizátorů soutěže (Post Bellum a Pant).
 3. Vyloučení ze soutěže
  Pracovníci organizací Post Bellum a Pant a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
  Vyloučeny jsou osoby, které (i) uvedou nepravdivé údaje o své osobě, (ii) zadají protiprávní obsah nebo obsah odporující podmínkám účasti nebo (iii) zmanipulují či jinak zneužijí elektronická zařízení vytvořená pro tuto soutěž. Účastník soutěže bude vyloučen, pakliže soutěžní příspěvek nevytvoří autorsky, zkopíruje část nebo celek z již existujícího díla, aniž by uvedl zdroj.
 4. Předčasné ukončení soutěže
  Organizátor soutěže (Post Bellum a Pant) upozorňuje na to, že dostupnost a fungování soutěže nelze zaručit. Soutěž může být na základě vnějších okolností a nutností ukončena nebo odstraněna, aniž by z toho plynuly nároky účastníků/účastnic vůči organizátorům soutěže (Post Bellum a Pant). K těmto okolnostem mohou patřit organizační nebo technické problémy (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru).
  Organizátor soutěže (Post Bellum a Pant) si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž v kterémkoliv okamžiku bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů či změnit její pravidla.
 5. Závěrečná ustanovení
  Právní cesta ohledně provádění výběru vítězů a výsledků tohoto výběru je vyloučena.
  Realizace soutěže a právní vztahy osob podílejících se na soutěži se řídí výhradně právem České republiky, a to nezávisle na místě, ze kterého se účastník/účastnice soutěže účastní.
  Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla neúčinná nebo neprosaditelná nebo by se takovými stala, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Prohlášení

Já, účastník/účastnice soutěže Příběhy 20. století, vyplněním elektronické přihlášky a elektronickým potvrzením těchto pravidel prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami soutěže. Tato pravidla budu dodržovat. Svůj soutěžní příspěvek vytvořím autorsky. Nebudu kopírovat texty a jiná autorská díla, pokud použiji takový zdroj, uvedu citaci a přesnou identifikaci zdroje. Zdržím se neoprávněného užití jiného chráněného díla, pakliže nezískám souhlas majitele práv k užití. Má účast v soutěži je dobrovolná a svobodná.

Souhlasím a uděluji svolení ‒ licenční autorská práva ‒ k bezplatnému užití svého soutěžního díla a s tím spojených materiálů, jako jsou fotografie, texty, video, zvuky, k publikování ať už v celé nebo redakčně upravené podobě. Souhlasím, aby byl můj soutěžní příspěvek bezplatně zařazen do pamětnických projektů Paměť národa, Aplikace Paměti národa, Příběhy 20. století, Moderní dějiny.cz a dalších projektů, které realizují organizátoři a jejich partneři. Souhlasím s uvedením svého jména v případě publikování. Tento souhlas uděluji ve smyslu práva autorského: jakýmkoli způsobem dle ustanovení §12 zákona č. 121/2000 Sb., užít dílo, tj. zejména, dílo zpracovat, doplnit, libovolně upravit a jakýmkoli způsobem šířit. Tato práva uděluji jako výhradní, tj. nesmím licenci k užití díla udělit jakékoli jiné třetí osobě a tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, množství (počtu) užití, způsobu šíření. Nabyvatel je oprávněn udělená práva převést na třetí osobu s právem dalších převodů, a není povinen výše uvedenou licenci využít. Výše uvedená práva jsou udělována bezplatně. Zároveň tímto prohlašuji, že poskytnuté dílo je mým původním výtvorem a jeho užitím v rozsahu výše uvedeném nedojde k porušení jakýchkoliv autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob.